Skip to main content

نیلکوه عزیز/گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

نیلکوه عزیز/گالیکش در مجاورت شهر گالیکش جدا ازجنبه ی زیبایی شناختی از منظر تاریخی نیز در چندین سند تاریخی نامبرده شده است در شاهنامه فردوسی آنجا که آرش میخواهد مرز های ایرا و توران را مشخص نماید اشاره به این دارد که آرش کمانگیر از نیلکوه( کوه نیل) تیر افکند ( مجاورت این کوه در نزدیکی توران یا ترکستان یا ترکمنستان کنونی دلیل بر آن میتواند باشد)

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است